Arbeidsmarkt: een paar begrippen

Arbeidsjaar

De werkgelegenheid – de totale vraag naar arbeid – wordt gemeten naar het aantal voltijdbanen. Een volledige baan noemen we een arbeidsjaar en de werkgelegenheid in arbeidsjaren noemen we het arbeidsvolume.

P/A-ratio

De p/a-ratio (p/a = personen/arbeidsjaren) geeft de verhouding weer tussen de werkgelegenheid in personen en de werkgelegenheid in  arbeidsjaren. Meer deeltijd is een hogere p/a-ratio. Is de p/a-ratio gelijk aan 1,27 dan is de werkgelegenheid van 1,27 personen gelijk aan 1 arbeidsjaar, met andere woorden: 1,27 personen vervullen samen 1 fulltimebaan, 1 arbeidsjaar dus. De gemiddelde baanomvang is dan 1/1,27 = 0,79 voltijdbaan.

Participatiegraad

De beroepsbevolking bestaat uit alle werkenden en werklozen samen. Zet je beroepsbevolking af tegen de potentiële beroepsbevolking – de groep personen tussen 15 en 65 jaar – dan krijg je de participatiegraad.

formule participatiegraad

Is de participatiegraad 70% dan betekent dat dat 70% van de potentiële beroepsbevolking een betaalde baan heeft of geregistreerd werkloos is. De rest kan of wil niet werken (arbeidsongeschikten, studenten, huismannen/vrouwen).

I/A-ratio

De i/a-ratio is de verhouding inactieven ten opzichte van de actieven. De inactieven zijn mensen die een uitkering krijgen. De actieven zijn de mensen met een betaalde baan die door het betalen van belasting en premies de uitkeringen bijeen brengen waarvan de inactieven betaald worden. Bij de berekening van actieven en inactieven wordt uitgegaan van actieven met een volledige baan en inactieven met een volledige uitkering.

formule ia-ratio

Een i/a-ratio van 70 wil zeggen dat er 70 inactieven zijn op 100 actieven. Hoe hoger de i/a-ratio, hoe meer inactieven er zijn.

RIC = NIC gedeeld door PIC

Ofwel: het indexcijfer van het reële inkomen berekenen

Om het indexcijfer van het reële inkomen te berekenen, moeten eerst het prijsindexcijfer en het indexcijfer van het nominale inkomen berekend worden. Daarna kunnen die in de formule ingevuld worden.

formule ric-1

Deze formule wordt ook vaak als volgt geschreven: formule ric-2

Loonkosten per product

Belangrijk voor een werkgever is niet de totale stijging van de loonkosten, maar zijn de loonkosten per product. Deze loonkosten per product zijn te berekenen door de loonkosten per werknemer per periode te delen door de arbeidsproductiviteit per periode.

formule loonkosten pp

Zijn alleen de percentages gegeven dan kunnen de loonkosten per product berekend worden met de formule:

Stijgen de loonkosten per product dan worden de prijzen vaak verhoogd. Dit kan niet ongelimiteerd omdat veel bedrijven moeten concurreren met het buitenland. Hoge prijzen verslechteren de concurrentiepositie.

Criteria van werkloosheid

Niet iedereen zonder werk wordt tot de werklozen gerekend. Om officieel werkloos te zijn moet iemand tegelijkertijd aan onderstaande criteria voldoen:

  • Tussen de 15 en 65 jaar zijn;
  • Minder dan 12 uur per week werken;
  • Actief op zoek zijn naar werk voor 12 uur of meer per week;
  • Direct beschikbaar zijn.

Wordt aan één van de eisen niet voldaan, dan wordt die persoon niet tot de werklozen gerekend.

Print Friendly, PDF & Email