Automatische prijscompensatie

Bepaling in collectieve arbeidsovereenkomsten dat de brutolonen met enige vertraging worden aangepast aan het gestegen prijspeil. Zo wordt vermeden dat de inflatie het reële loon aantast. In de jaren zeventig waren degelijke regelingen in Nederland nog vrij gebruikelijk. De slechte ervaringen die hiermee in het verleden zijn opgedaan (opdrijving loonkosten en versterking van de inflatie) hebben ertoe geleid dat de automatische prijscompensatie sindsdien in verreweg de meeste cao’s is afgeschaft.

Print Friendly, PDF & Email