Belasting

Gedwongen bijdrage van burgers en/of bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat, en die krachtens algemene regels wordt gevorderd. Er bestaat dus geen direct verband tussen wat de belastingbetaler afdraagt en wat hij aan door de overheid geproduceerde goederen (onderwijs, defensie en zo verder) verbruikt. De meeste belastingen worden door het Rijk geheven. De rijksbelastingen worden onderscheiden in kostprijsverhogende belastingen en belastingen op inkomen, winst en vermogen.

Print Friendly, PDF & Email