Boszicht en de belastingen. 2006 TV2

Bij de beantwoording van de vragen 18 tot en met 23 moet je soms gebruikmaken van informatiebron 2.

Informatiebron 2
Boszicht_bron 2
Verklaring van de cijfers:
1 Dit zijn de gemeentelijke belastingen. In totaal bedragen deze € 3,9 miljoen.
2 Dit is de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
3 De inkomsten van de gemeente uit dienstverlening.
4 De overige inkomsten van de gemeente Boszicht.

De inwoners van de gemeente Boszicht moeten gemeentelijke belastingen betalen. De onroerendezaakbelasting (OZB) is de belangrijkste.

Vraag 18

Noem één andere gemeentelijke belasting.

Antwoord vraag 18

Voorbeelden van een juiste belasting (één van de volgende):

 • hondenbelasting
 • toeristenbelasting

Ook goed rekenen:

 • afvalstoffenheffing
 • riool(afvoer)recht

 

Op grond van de wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) stelt de gemeente de waarden van de onroerende zaken in de eigen gemeente vast.De waarde van de onroerende zaken dient als basis voor het berekenen van de onroerendezaakbelasting.

Vraag 19

Waarvoor wordt de WOZ-waarde van een huis ook gebruikt?

De WOZ-waarde van een huis wordt ook gebruikt bij het bepalen van

 1. de hoogte van de contributie van de Vereniging Eigen Huis.
 2. de hoogte van de hypotheekrente.
 3. de hoogte van de jaarlijkse aflossing op de hypotheek.
 4. het eigenwoningforfait.
Antwoord vraag 19

Het enige juiste antwoord is D.

Vraag 20

In de gemeente Boszicht zijn de belastingen in 2006 flink gestegen. Wim zegt: “Door deze belastingverhoging kan de inflatie stijgen.”

Verklaar de uitspraak van Wim.

Antwoord vraag 20

Voorbeelden van een juiste verklaring:

 • Lastenverzwaring leidt tot een daling van de koopkracht, waardoor de looneisen zullen stijgen. De kostenstijging vanwege hogere lonen leidt tot prijsstijgingen.
 • Lastenverzwaring leidt tot hogere kosten voor de bedrijven. Dit kan leiden tot hogere verkoopprijzen.
Vraag 21

Gebruik informatiebron 2.De gemeentelijke belastingen vormden slechts een klein deel van de totale inkomsten van de gemeente Boszicht in 2005.

Hoeveel bedroegen de totale inkomsten van de gemeente Boszicht in 2005?

Antwoord vraag 21

13% van de gemeentelijke inkomsten is gelijk aan € 3,9 miljoen. De totale gemeentelijke inkomsten zijn dus: € 3,9 mln / 13 x 100 = € 30 miljoen.

Vraag 22

Het kabinet is van plan de gemeentelijke belastingen te verlagen. Het kabinet wil dit doen door (een gedeelte van) de onroerendezaakbelasting af te schaffen. De gemeenten zullen dan minder inkomsten hebben. Het rijk zal als compensatie meer geld aan de gemeenten geven via het gemeentefonds. Volgens tegenstanders van dit plan leidt de afschaffing van de OZB niet tot lastenverlichting voor de burgers.

Noem een argument dat de tegenstanders van dit plan kunnen gebruiken.

Antwoord vraag 22
Mensen betalen de belasting niet meer aan de gemeente, maar zullen aan het rijk meerbelasting moeten betalen.
Vraag 23

De gemeenten willen liever zelf bepalen wat zij doen als (een gedeelte van) de onroerendezaakbelasting afgeschaft wordt: een andere gemeentelijke belasting verhogen óf bepaalde uitgaven van de gemeente verlagen.

Waar zou jij voor kiezen: een gemeentelijke belasting verhogen of bepaalde uitgaven van de gemeente verlagen? Geef een argument voor je keuze.

Antwoord vraag 23
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):
 • Belasting verhogen. Hierdoor kan de gemeente het voor inwoners goedkoper maken en voor bijvoorbeeld toeristen duurder.
 • Uitgaven verlagen. De bewoners betalen minder en zullen sommige uitgavenverlagingen niet erg vinden.

Ω

Print Friendly, PDF & Email