Overzicht van alle formules van Economie Integraal havo

Procentuele verandering Δ% Nieuw – Oud / Oud x 100%
Indexcijfer reëel inkomen RIC = NIC / PIC x 100 H01
Van Indexcijfer naar percentage IC – 100 = percentage H01
Van Percentage naar indexcijfer Percentage + 100 = indexcijfer H01
Algemene gedaante van de vraaglijn Qv = – XP + Y H02
Berekening Consumentensurplus CS CS = ½ x Basis x Hoogte H02
Prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid Ev = %ΔQv / %ΔP H02
Inkomenselasticiteit Ey = %ΔQv / %ΔY H02
Kruislingse elasticiteit Ek = %ΔQv goed 2 / %ΔP goed 1 H02
Totale Opbrengst/Omzet TO TO = P x Q H03
Gemiddelde Opbrengst GO GO = TO / Q = P x Q / Q = P H03
Marginale Opbrengst MO MO = ΔTO / ΔQ H03
Totale Kosten TK TK = TVK + TCK H03
Gemiddelde Variabele Kosten GVK GVK = TVK / Q H03
Gemiddelde Constante Kosten GCK GCK = TCK / Q H03
Gemiddelde Totale Kosten GTK GTK = TK / Q of GTK = GVK + GCK H03
Marginale Kosten MK MK = ΔTK / ΔQ = ΔTVK / ΔQ H03
Totale Winst TW TW = TO – TK H03
Break Even Punt BEP TO = TK H03
Break Even Afzet BEA = TCK / P – GVK H03
Gemiddelde Winst GW GW = TW / Q H03
Marginale Winst MW MW = ΔTW / ΔQ = MO – MK H03
Maximale Totale Winst TWmax Bij de afzet waarbij: MO = MK H03
Maximale Totale Omzet TOmax Bij de afzet waarbij: MO = 0 H03
Algemene gedaante van de aanbodlijn Qa = + XP – Z H03
Berekening Producentensurplus PS PS = ½ x Basis x Hoogte H03
Marktevenwicht Qa = Qv H04
Indexcijfer Loonkosten per product IC loonkosten pp = IC loonkosten / IC arbeidsproductiviteit H08
Indexcijfer Loonruimte IC loonruimte = IC arbeidsproductiviteit x IC verkoopprijzen / 100 H08
Eindwaarde EW na n jaar EW = (1 + p)n x eenmalige beginstorting H09
Indexcijfer Reële rentepercentage IC Reële rente = IC Nominale rente / PIC x 100 H09
Eigenwoningforfait Gegeven percentage x WOZ-waarde woning H09
Aftrekpost hypotheekrente Gegeven rentepercentage x restschuld hypotheek H09
Beginwaarde of actuele waarde AW AW = Eindwaarde / (1 + P)n H09
Van verkoopprijs naar consumentenprijs Consumentenprijs = verkoopprijs + btw. Stel de verkoopprijs is € 75 en de btw is 21% dan is de consumentenprijs € 75 x 1,21 = € 90,75 H10
Van consumentenprijs naar verkoopprijs Consumentenprijs = verkoopprijs + btw. Stel de consumentenprijs is € 80 en de btw is 21% dan is de verkoopprijs € 80/1,21 = € 66,12 (want € 66,12 x 1,21 = € 80) H10
Onderverzekeringsbreuk Verzekerde waarde / werkelijke waarde. Bij onderverzekering wordt dus uitbetaald: onderverzekeringsbreuk x schadebedrag. H11
Dividendrendement Dividend / aankoopkoers aandeel x 100% H12
Aandelenrendement Dividend + koerswijziging aandeel / aankoopkoers aandeel x 100% H12
Obligatiekoers Beurswaarde obligatie / nominale waarde obligatie x 100% H12
Beurswaarde obligatie in euro’s Beurswaarde (in %) x nominale waarde H12
BBP volgens de bestedingsmethode W = Y = C + I + O + E – M H13
Binnenlands inkomen, uitgaven Y = C + B + S H13
Particulier spaarsaldo S – I H13
Begrotingssaldo overheid B – O H13
Nationaal spaarsaldo (S – I) + (B – O) H13
Saldo lopende rekening E – M H13
Indexcijfer Reëel BBP IC Reëel BBP = IC Nominaal BBP / Prijsindex BBP x 100 H13
Indexcijfer Reëel BBP per capita IC Reëel BBP per capita = IC Reëel BBP / IC bevolkingsomvang x 100 H13
Berekening inkomensverschillen Aandeel 10e deciel / aandeel 1e deciel   of   Aandeel 5e kwintiel / aandeel 1e kwintiel H14
Arbeidsproductiviteit BBP / Werkgelegenheid in arbeidsjaren H15
Kapitaalproductiviteit BBP / Kapitaalgoederenvoorraad H15
Arbeidsinkomensquote bedrijven AIQ = Totale loonsom bedrijven + toegerekend loon zelfstandigen / netto toegevoegde waarde bedrijven x 100% H15
Vermogensinkomensquote bedrijven Vermogensinkomen bedrijven / netto toegevoegde waarde bedrijven x 100% H15
Bezettingsgraad Bezettingsgraad = feitelijke productie / productiecapaciteit x 100% H15
Bestedingsevenwicht BBPmax = EV H15
Effectieve vraag EV = C + I + O + E – M H15
Netto participatiegraad Werkzame beroepsbevolking / bevolking tussen 15 en 75 jaar x 100% H16
I/a-ratio Inactieve / actieven H16
Werkloosheidspercentage Officiële werkloze beroepsbevolking / officiële beroepsbevolking x 100% H16
Consumentenprijsindex CPI = Σ (wegingsfactor x prijsindexcijfer) / Σ wegingsfactoren

Σ = de som van

H17
Reële loonindexcijfer Nominale loonindexcijfer / consumentenprijsindexcijfer x 100 H17
Indexcijfer economische groei Indexcijfer nominale BBP / indexcijfer prijspeil BBP x 100 H17
Verkeersvergelijking van Fisher M x V= P x T H17
Exportquote Exportwaarde goederen en diensten / BBP x 100% H18
Importwaarde Importwaarde goederen en diensten / BBP x 100% H18
Omrekenen wisselkoers 1 / de waarde van de andere valuta H18
Print Friendly, PDF & Email