Lesbrieven & domeinen

In onderstaande tabel wordt de relatie tussen de lesbrieven van het LWEO, de domeinen en de onderwerpen van het eindexamen havo 2013-2014 weergegeven.

Lesbrief Domein Onderwerp
Europa F: Samenwerken en onderhandelen meeliftgedrag en de manier waarop dit gedrag kan leiden tot een (negatief) extern effect
Europa F: Samenwerken en onderhandelen zelfbinding en de invloed ervan bij de totstandkoming van samenwerking
Europa I: Goede tijden, slechte tijden het loonniveau, de arbeidsproductiviteit en de inflatie als factoren die invloed hebben op de internationale concurrentiepositie en daarmee op de betalingsbalans en de wisselkoers
Europa I: Goede tijden, slechte tijden het aanbod van en de vraag naar valuta als gevolg van internationale transacties en de registratie van deze transacties op een betalingsbalans (lopende rekening en kapitaalrekening)
Europa I: Goede tijden, slechte tijden het aanbod van en de vraag naar een valuta als bepalende factoren voor de wisselkoers (prijs van een valuta)
Europa E: Ruilen over tijd inkomsten en uitgaven van de overheid als stroomgrootheden en de overheidsschuld als een voorraadgrootheid
Europa I: Goede tijden, slechte tijden de wijze waarop een centrale bank het rente-instrument kan inzetten om de inflatie af te remmen
Europa F: Samenwerken en onderhandelen collectieve dwang en het nut ervan (sociale normen en contracten)
Europa I: Goede tijden, slechte tijden het onderscheid tussen anticyclisch en procyclisch conjunctuurbeleid en op welke wijze de overheid dit conjunctuurbeleid kan voeren
Europa F: Samenwerken en onderhandelen positieve en negatieve externe effecten
Europa F: Samenwerken en onderhandelen de wijze waarop in een gevangenendilemma individuele of collectieve belangen worden geschaad
Europa F: Samenwerken en onderhandelen de wijze waarop de uitkomst van een gevangenendilemma tot stand komt
Europa F: Samenwerken en onderhandelen een gevangenendilemma
Europa E: Ruilen over tijd het verschil tussen de schuld van de overheid (staatsschuld) en een private schuld, en dat een overheidstekort gezien kan worden als een vorm van uitgestelde belastingheffing
Europa H: Welvaart en groei het bestaan van productiviteitsverschillen tussen landen
Europa Verplichte context Europese integratie
Europa Verplichte context ECB en Stabiliteitspact
Europa I: Goede tijden, slechte tijden ingebouwde stabilisatoren en de wijze waarop deze een dempende invloed kunnen hebben op de schommelingen in de conjunctuur
Jong en Oud I: Goede tijden, slechte tijden welvaartsvaste uitkeringen en waardevaste uitkeringen
Jong en Oud I: Goede tijden, slechte tijden de verandering van prijzen - inflatie en deflatie - van goederen en diensten en de invloed daarvan op de koopkracht van mensen
Jong en Oud H: Welvaart en groei gevolgen van verschillende soorten belastingtarieven, zoals progressief, proportioneel en degressief, voor de inkomens (bruto-nettotraject en inkomensverhoudingen) met gebruik­making van de parameters marginaal belastingtarief en heffingskorting
Jong en Oud H: Welvaart en groei het bestaan van verschillende stelsels voor de inkomstenbelasting en de wijze waarop deze stelsels invloed hebben op de mate van inkomensongelijkheid tussen individuen en groepen (nivelleren en denivelleren)
Jong en Oud H: Welvaart en groei het bestaan van verschillen tussen de lorenzcurves van landen
Jong en Oud H: Welvaart en groei de lorenzcurve als weergave van de verdeling van het primaire inkomen en het secundaire inkomen
Jong en Oud G: Risico en informatie het verband tussen een verandering van de rentestand en een koersverandering van aandelen en het verband tussen een verandering van de rentestand en een koersverandering van (vastrentende) obligaties
Jong en Oud E: Ruilen over tijd de levensloop van gezinnen en waarom en wanneer zij sparen, investeren in zichzelf en/of een schuld opbouwen
Jong en Oud G: Risico en informatie het verschil tussen obligaties en aandelen ten aanzien van de mate van risico en het te verwachten rendement
Jong en Oud G: Risico en informatie moral hazard (risico op moreel wangedrag) en de wijze waarop partijen daarop inspelen
Jong en Oud G: Risico en informatie averechtse selectie en de wijze waarop partijen daarop inspelen
Jong en Oud G: Risico en informatie asymmetrische informatie en de wijze waarop partijen daarop inspelen
Jong en Oud G: Risico en informatie hoogte van eigen risico: de argumenten van een verzekerde bij een keuze voor een eigen risico en de argumenten van een verzekeraar bij de bepaling van het eigen risico
Jong en Oud G: Risico en informatie eigen risico dat verzekeraars invoeren om zodoende averechtse selectie en/of moral hazard (risico op moreel wangedrag) te beperken
Jong en Oud G: Risico en informatie solidariteit bij verzekeren en op welke wijze er sprake is van solidariteit die risico's kan verkleinen
Jong en Oud E: Ruilen over tijd voorraadgrootheden en stroomgrootheden en het belang van deze grootheden voor de verschillende 'levensfasen' waarin gezinnen zich bevinden
Jong en Oud Verplichte context Onderwijs en menselijk kapitaal
Jong en Oud E: Ruilen over tijd de prijs van sparen en lenen
Jong en Oud E: Ruilen over tijd de keuze tussen en de argumentatie voor sparen en lenen, alsmede de financiële gevolgen van sparen en lenen
Jong en Oud E: Ruilen over tijd rente als de prijs voor het uitstellen van consumptie en het onderscheid tussen nominale en reële rente
Jong en Oud E: Ruilen over tijd de invloed van inflatie op sparen en lenen
Jong en Oud E: Ruilen over tijd pensioenvoorzieningen op basis van het omslagstelsel of het kapitaaldekkingsstelsel en dilemma's die er bij de keuze tussen deze twee financieringswijzen zijn
Jong en Oud E: Ruilen over tijd een elementaire balans en een elementaire resultatenrekening (winst- en verliesrekening) als manieren waarop de financiële gegevens van een onderneming worden geordend
Jong en Oud E: Ruilen over tijd voorraadgrootheden die onderdeel uitmaken van de balans en stroomgrootheden die onderdeel uitmaken van de resultatenrekening
Jong en Oud F: Samenwerken en onderhandelen een gevangenendilemma
Jong en Oud F: Samenwerken en onderhandelen de wijze waarop de uitkomst van een gevangenendilemma tot stand komt
Jong en Oud F: Samenwerken en onderhandelen meeliftgedrag en de manier waarop dit gedrag kan leiden tot een (negatief) extern effect.
Jong en Oud G: Risico en informatie risico-aversgedrag en de wijze waarop risico-aversgedrag een rol speelt bij de keuze voor het afsluiten van een verzekering
Jong en Oud G: Risico en informatie de afweging van een verzekerde tussen kosten en risico bij het afsluiten van een verzekering
Jong en Oud Verplichte context Sociale zekerheid
Jong en Oud Verplichte context Pensioenen
Jong en Oud G: Risico en informatie motieven om bepaalde verzekeringen wel of niet verplicht voor te schrijven (verplichte solidariteit)
Jong en Oud G: Risico en informatie het onderscheid tussen beleggingen met een hoog en beleggingen met een laag risico
Jong en Oud Verplichte context Huis en hypotheek
Markt en overheid F: Samenwerken en onderhandelen collectieve dwang en het nut ervan (sociale normen en contracten)
Markt en overheid F: Samenwerken en onderhandelen zelfbinding en de invloed ervan bij de totstandkoming van samenwerking
Markt en overheid F: Samenwerken en onderhandelen samenwerkingsdilemma's bij onderhandelingen als het gaat om de verdeling van het surplus en de consequenties hiervan voor beide partijen
Markt en overheid G: Risico en informatie de keuze voor een bedrijfsvorm – in casu de scheiding tussen eigendom en vermogen – en de invloed daarvan op de toedeling van het ondernemingsrisico
Markt en overheid F: Samenwerken en onderhandelen verzonken kosten en gevolgen van verzonken kosten voor partijen die betrokken zijn bij onderhandelingen
Markt en overheid G: Risico en informatie de keuze omtrent het aantrekken van eigen en vreemd vermogen van een onderneming (eenmanszaak, vennootschap onder firma of BV)
Markt en overheid G: Risico en informatie onderpand en waarom onderpand het risico voor de kredietgever kan verminderen
Markt en overheid D: Markt marktevenwicht (evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid) dat ontstaat als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn
Markt en overheid Verplichte context prijzenoorlog
Markt en overheid Verplichte context maatschappelijk verantwoord ondernemen
Markt en overheid Verplichte context faillissement en aansprakelijkheid
Markt en overheid F: Samenwerken en onderhandelen meeliftgedrag en de manier waarop dit gedrag kan leiden tot een (negatief) extern effect
Markt en overheid D: Markt omzet als de vermenigvuldiging van prijs met hoeveelheid (afzet)
Markt en overheid D: Markt factoren waardoor de vraag- en/of aanbodcurve kunnen veranderen
Markt en overheid D: Markt de onderverdeling van totale kosten in vaste kosten en variabele kosten
Markt en overheid D: Markt winst voor een producent indien de totale opbrengsten hoger zijn dan de totale kosten
Markt en overheid D: Markt het break even punt (totale opbrengsten = totale kosten) als belangrijk omslagpunt bij de afweging om wel of niet toe te treden tot een markt
Markt en overheid D: Markt maximale (totale) winst en de wijze waarop producenten hiernaar streven in een markt van volkomen concurrentie
Markt en overheid D: Markt maximale (totale) winst en de wijze waarop een producent hiernaar streeft als sprake is van een monopoliepositie
Markt en overheid D: Markt maximale (totale) winst en de wijze waarop producenten hiernaar streven in een markt van monopolistische concurrentie
Markt en overheid D: Markt maximale (totale) winst en de wijze waarop producenten hiernaar streven naar als er sprake is van een oligopolie
Markt en overheid D: Markt prijsdiscriminatie als een vorm van prijsbeleid waarmee een monopolist een deel van het totale consumentensurplus kan afromen
Markt en overheid D: Markt inefficiënte uitkomsten die het gevolg zijn van het mechanisme van vraag en aanbod
Markt en overheid D: Markt het ingrijpen van de overheid met behulp van prijsregulering: minimumprijzen en maximumprijzen
Markt en overheid D: Markt het bewaken en eventueel ingrijpen door de overheid met behulp van toezichthouders op verschillende markten
Markt en overheid D: Markt effecten van octrooien en patenten op marktgedrag en marktresultaat.
Markt en overheid F: Samenwerken en onderhandelen positieve en negatieve externe effecten
Markt en overheid F: Samenwerken en onderhandelen het gevangenendilemma in het geval er sprake is van collectieve goederen
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei het steeds groter wordende belang van menselijk kapitaal en technologische vooruitgang als determinanten van economische groei en van groei van de arbeidsproductiviteit
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden conjunctuurindicatoren en de wijze waarop deze indicatoren aanwijzingen kunnen zijn voor veranderingen in de groei van het BBP
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei convergentie en divergentie van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen aan de hand van de ontwikkeling van en determinanten voor het BBP
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden de berekening van de inflatie met behulp van het prijsindexcijfer
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden de verandering van prijzen - inflatie en deflatie - van goederen en diensten en de invloed daarvan op de koopkracht van mensen
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden de relatie tussen de geaggregeerde vraag en het prijsniveau en de daaruit resulterende neutraliteit van geld, aan de hand van de Verkeersvergelijking van Fisher
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden de gevolgen van flexibele prijzen op de langere termijn
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden de gevolgen van prijsrigiditeit op de korte termijn
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei de relatie tussen het BBP en de toegevoegde waarde
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden de wijze waarop het nationale prijsniveau tot stand komt aan de hand van de geaggregeerde vraag en het geaggregeerde aanbod van de hoeveelheid goederen en diensten
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden de feitelijke groei van het BBP in vergelijking met de trendmatige groei
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden het onderscheid tussen anticyclisch en procyclisch conjunctuurbeleid en op welke wijze de overheid dit conjunctuurbeleid kan voeren
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei economische structuurontwikkeling en de groei van het BBP door inzet van de productiefactoren
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei de geldkringloop als weergave van basiselementen uit het systeem van de nationale rekeningen
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei het systeem van de nationale rekeningen en daarbij het onderscheid tussen sectoren gezinnen, ondernemingen, overheid en buitenland
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei de vorming/totstandkoming van het BBP vanuit productie, inkomensvorming en de finale bestedingen
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei de omvang van het BBP als zijnde een beperkte welvaartsmaatstaf
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden ingebouwde stabilisatoren en de wijze waarop deze een dempende invloed kunnen hebben op de schommelingen in de conjunctuur
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden laagconjunctuur/hoogconjunctuur
Verdienen en uitgeven H: Welvaart en groei een classificatie van verschillende inkomenscategorieën alsmede ontwikkelingen in de categoriale inkomensverdeling
Verdienen en uitgeven I: Goede tijden, slechte tijden het verschil tussen nominale en reële economische groei
Vervoer D: Markt de wijze waarop consumenten en producenten streven naar een maximaal consumentensurplus (het verschil tussen de betalingsbereidheid en de te betalen prijs) respectievelijk producenten­surplus (het verschil tussen de ontvangen prijs en de minimale prijs waartegen men het goed wil aanbieden).
Vervoer D: Markt maximale (totale) winst en de wijze waarop producenten hiernaar streven in een markt van volkomen concurrentie
Vervoer D: Markt het break-evenpunt (totale opbrengsten = totale kosten) als belangrijk omslagpunt bij de afweging om wel of niet toe te treden tot een markt
Vervoer D: Markt winst voor een producent indien de totale opbrengsten hoger zijn dan de totale kosten
Vervoer D: Markt de onderverdeling van totale kosten in vaste kosten en variabele kosten
Vervoer D: Markt winstgevende / verliesgevende uitbreiding van productie, wanneer de marginale kosten lager / hoger zijn dan de marginale opbrengsten
Vervoer D: Markt maximale totale winst als zijnde een situatie waarin de marginale kosten en de marginale opbrengsten aan elkaar gelijk zijn
Vervoer D: Markt het verband tussen de aard van normale, inferieure en luxe goederen en de hoogte van de prijselasticiteit en/of de inkomenselasticiteit
Vervoer D: Markt effecten van substitutie en complementariteit van goederen op het koopgedrag van consumenten
Vervoer D: Markt het vraaggedrag van consumenten bij prijsveranderingen en inkomensveranderingen, alsmede hoe dit in prijselasticiteit en inkomenselasticiteit (beide segmentelasticiteit) tot uitdrukking komt
Vervoer D: Markt factoren waardoor de vraag- en/of aanbodcurve kunnen veranderen
Vervoer D: Markt omzet als de vermenigvuldiging van prijs met hoeveelheid (afzet)
Vervoer D: Markt de wijze waarop consumenten een maximaal verschil nastreven tussen de te betalen prijs en de betalingsbereidheid (de prijs die de consument maximaal bereid is te betalen)
Vervoer D: Markt marktevenwicht (evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid) dat ontstaat als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn
Vervoer G: Risico en informatie moral hazard (risico op moreel wangedrag) en de wijze waarop partijen daarop inspelen
Vervoer G: Risico en informatie averechtse selectie en de wijze waarop partijen daarop inspelen
Vervoer G: Risico en informatie asymmetrische informatie en de wijze waarop partijen daarop inspelen
Vervoer G: Risico en informatie hoogte van eigen risico: de argumenten van een verzekerde bij een keuze voor een eigen risico en de argumenten van een verzekeraar bij de bepaling van het eigen risico
Vervoer G: Risico en informatie eigen risico dat verzekeraars invoeren om zodoende averechtse selectie en/of moral hazard (risico op moreel wangedrag) te beperken
Vervoer G: Risico en informatie de afweging van een verzekerde tussen kosten en risico bij het afsluiten van een verzekering
Vervoer G: Risico en informatie risico-aversgedrag en de wijze waarop risico-aversgedrag een rol speelt bij de keuze voor het afsluiten van een verzekering
Vervoer F: Samenwerken en onderhandelen positieve en negatieve externe effecten
Werk F: Samenwerken en onderhandelen de wijze waarop in een gevangenendilemma individuele of collectieve belangen worden geschaad
Werk I: Goede tijden, slechte tijden de berekening van de inflatie met behulp van het prijsindexcijfer.
Werk Verplichte context CAO
Werk D: Markt marktevenwicht (evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid) dat ontstaat als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn
Werk D: Markt factoren waardoor de vraag- en/of aanbodcurve kunnen veranderen
Werk D: Markt inefficiënte uitkomsten die het gevolg zijn van het mechanisme van vraag en aanbod
Werk D: Markt het ingrijpen van de overheid met behulp van prijsregulering: minimumprijzen en maximumprijzen
Werk I: Goede tijden, slechte tijden de wijze waarop in situaties van laagconjunctuur door loonstarheid op korte termijn onvrijwillige werkloosheid ontstaat en op langere termijn, door werking van het marktmechanisme, het evenwicht op de arbeidsmarkt hersteld kan worden
Werk F: Samenwerken en onderhandelen de wijze waarop de uitkomst van een gevangenendilemma tot stand komt
Werk Verplichte context Arbeidsmarkt
Werk F: Samenwerken en onderhandelen meeliftgedrag en de manier waarop dit gedrag kan leiden tot een (negatief) extern effect
Werk F: Samenwerken en onderhandelen collectieve dwang en het nut ervan (sociale normen en contracten).
Werk I: Goede tijden, slechte tijden de verandering van prijzen - inflatie en deflatie - van goederen en diensten en de invloed daarvan op de koopkracht van mensen
Werk F: Samenwerken en onderhandelen een gevangenendilemma