Vitaminen voor de Nieuw-Zeelandse economie. 2004 TV2

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw produceert en exporteert Nieuw-Zeeland met wisselend succes kiwi’s. Europa is één van de belangrijkste afnemers op de wereldmarkt van deze vitaminerijke vrucht. In de jaren zeventig krijgen de Nieuw-Zeelandse kiwiproducenten te maken met toenemende concurrentie op de wereldmarkt. Daarnaast wordt in Nieuw-Zeeland het protest tegen de schadelijke gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de kiwiproductie steeds sterker. De Nieuw-Zeelandse kiwiproducenten besluiten hierop de krachten te bundelen. Met steun van de Nieuw-Zeelandse overheid richten de kiwiproducenten een nieuwe onderneming op met de naam Zespri. Zespri probeert de buitenlandse concurrentie te beperken door een nieuw soort kiwi te ontwikkelen: de Zespri Gold. Om het imago van Nieuw-Zeelandse kiwi’s in binnen- en buitenland te verbeteren, stelt Zespri hoge eisen aan de kwaliteit van de Zespri Gold en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de kiwiproductie afgeremd. Dit heeft echter tot gevolg dat de productie van de Zespri Gold arbeidsintensiever is dan de vroegere kiwiproductie. De Nieuw-Zeelandse kiwiproducenten schakelen massaal over op de productie van de Zespri Gold. De kiwiproducenten verkopen de geproduceerde Zespri Gold kiwi’s aan de nieuwe onderneming Zespri. De winst van Zespri wordt onder de kiwiproducenten verdeeld.

Hieronder staan drie mogelijke doelstellingen van Zespri:

  1. Het bevorderen van een duurzame productiewijze van kiwi’s.
  2. Een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de ontvangstenkant van de lopende rekening van de betalingsbalans van Nieuw-Zeeland.
  3. Een zo groot mogelijke winst in het introductiejaar van de Zespri Gold.

De directie van Zespri moet een beslissing nemen over de prijs van de Zespri Gold in het introductiejaar in Europa. Stel dat een keuze moet worden gemaakt uit twee prijzen: € 0,50 of € 0,60 per kilogram.

De variabele kosten van Zespri bestaan uitsluitend uit inkoopkosten van de Zespri Gold en bedragen € 0,25 per kilogram. De totale constante kosten van Zespri bedragen € 4 miljoen per jaar. Verder geldt het volgende verband tussen prijs en afzet in Europa van de Zespri Gold in het introductiejaar: Qv = 80 − 100P

De symbolen hebben de volgende betekenis:

Qv = de naar Europa geëxporteerde hoeveelheid in miljoenen kilogrammen

P = de prijs in euro’s per kilogram

Vraag 1

Citeer de zin waaruit blijkt dat het nastreven van doelstelling 1 tot hogere inkoopkosten voor Zespri kan leiden. Verklaar het antwoord.

Antwoord vraag 1

De zin “Dit heeft echter tot gevolg dat de productie van de Zespri Gold arbeidsintensiever is dan de vroegere kiwiproductie.”

Verklaring.

Een arbeidsintensievere productie betekent meer arbeidsuren. Meer arbeidsuren zorgt voor hogere arbeidskosten waardoor de inkoopprijs hoger wordt.

Vraag 2

Toon met behulp van een berekening aan dat Zespri doelstelling 2 beter bereikt bij een prijs van € 0,50 per kilogram dan bij een prijs van € 0,60 per kilogram.

Antwoord vraag 2

De Totale Opbrengst TO wordt berekend door de prijs te vermenigvuldigen met de gevraagde hoeveelheid: P x Qv. De vraagfunctie luidt: Qv = 80 − 100P.

De exporthoeveelheid is te berekenen door beide prijzen in de Qv-functie in te vullen.

P = € 0,50: Qv = 80 – 100 x € 0,50 = 80 – 50 = 30. TO bij P = € 0,50: € 0,50 x 30.000.000 = € 15.000.000.

P = € 0,60: Qv = 80 – 100 x € 0,60 = 80 – 60 = 20. TO bij P = € 0,60: € 0,60 x 20.000.000 = € 12.000.000.

Vraag 3

Welke prijs moet Zespri kiezen als doelstelling 3 wordt nagestreefd: € 0,50 of € 0,60 per kilogram? Licht het antwoord toe met een berekening.

Antwoord vraag 3

Doelstelling 3 is een zo groot mogelijke winst. TW = TO – TK. In vraag 2 zijn de Qv’s berekend bij beide prijzen plus de bijbehorende TO’s. Om antwoord op de vraag te kunnen geven moeten nu beide TK’s berekend worden.

P = € 0,50. Qv = 30.000.000. TO = € 15.000.000. TK = 0,25 x 30.000.000 + 4.000.000 = € 11.500.000. TW = € 3.500.000.

P = € 0,60. Qv = 20.000.000. TO = € 12.000.000. TK = 0,25 x 20.000.000 + 4.000.000 = € 9.000.000. TW = € 3.000.000.

Zespri moet dus als prijs € 0,50 kiezen voor de grootst mogelijke winst.

 

Een marketingdeskundige adviseert Zespri om een introductieprijs te kiezen die lager ligt dan bij het nastreven van doelstelling 3. Volgens deze deskundige is deze lagere prijs noodzakelijk om maximale winst op lange termijn te realiseren.

Vraag 4

Geef een verklaring voor het advies van de marketingdeskundige.

Antwoord vraag 4

Om potentiële concurrenten te weren kan beter een lagere prijs gehanteerd worden. Hoge winsten op een markt trekken namelijk concurrenten aan en door een lage prijs te hanteren worden die concurrenten geweerd.

Ω

Print Friendly, PDF & Email