Vraag en aanbod geaggregeerd

De geaggregeerde vraag

De geaggregeerde vraag is de totale vraag van alle vragers in een land. Die vragers zijn alle consumenten, alle producenten, de overheid en het buitenland. Verwar dit niet met de collectieve vraag, want dat is de vraag naar slechts één product.

De totale vraag C + I + O + E – M is gelijk aan de totale productie van een land: het BBP is gelijk aan het nationale inkomen Y.

De geaggregeerde vraaglijn heeft net als de collectieve vraaglijn een dalend verloop: de vraag stijgt als het prijspeil daalt, de vraag daalt als het prijspeil stijgt, dus een negatief verband.
GA-curve

Als de geaggregeerde vraag stijgt, verschuift de GV-lijn naar rechts (GV3); daalt de geaggregeerde vraag, dan verschuift de GV-lijn naar links (GV2).

GV_kt_02

Het geaggregeerde aanbod

Het geaggregeerde aanbod is het totale aanbod van alle aanbieders in een land. Verwar dit niet met het collectieve aanbod, want dat is het aanbod van slechts één product.

Het geaggregeerde aanbod op korte termijn

Op korte termijn is de GA-lijn horizontaal. Door prijsstarheid kunnen de prijzen niet meteen aangepast worden aan vraag en aanbod. Ook de lonen zijn op korte termijn star vanwege cao-afspraken.
GA2-curve

Geaggregeerde vraag en aanbod op korte termijn

Als de geaggregeerde vraag toeneemt, en hun productiecapaciteit is nog niet volledig benut, kunnen de producenten hun productie vergroten. De werkgelegenheid en het reëel BBP stijgen, maar het prijspeil verandert niet.

Als de geaggregeerde vraag afneemt, zullen de producenten hun productie verlagen waardoor de werkgelegenheid afneemt en het reëel BBP daalt; het prijspeil verandert  ook nu niet.

GA&V_kt_02

Het geaggregeerde aanbod op lange termijn

Op lange termijn passen de lonen en prijzen zich wél aan en is het geaggregeerde aanbod niet afhankelijk van het prijsniveau. Het geaggregeerde aanbod op lange termijn is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare productiefactoren. Als alle productiefactoren ten volle worden benut spreken we van de natuurlijke productieomvang: de GA-lijn loopt nu verticaal.

GAlt-curve

Geaggregeerde vraag en aanbod op lange termijn

Op lange termijn zien we dat veranderingen van de geaggregeerde vraag geen verandering in het reële BBP laten zien, maar tot uitdrukking komen in een aanpassing van het prijspeil.

GV&A_lt_03

Het geaggregeerde aanbod op langere termijn

Op langere termijn kan de GA-lijn door technologische vooruitgang naar rechts verschuiven. De hoeveelheid productiefactoren is dan toegenomen en er is een nieuwe natuurlijke productieomvang ontstaan. Het gevolg is een daling van het prijspeil.

GA_elt_04

Ω

Print Friendly, PDF & Email